Wedstrijdreglement

Regels van de ‘VZW makeover’ – editie 2022, een initiatief van Techne IT Solutions (Techne) en zijn sponsors.

GEEN AANKOOP NODIG OM MEE TE DOEN, TE SPELEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP ZAL DE KANS OM TE WINNEN NIET VERGROTEN.
Deelnemers kunnen alleen via online inschrijving kans maken op de vzw makeover.

Hier is het proces dat deelnemers moeten volgen om zich in te schrijven voor de vzw makeover:

  • Deelnemers dienen zich te identificeren door het formulier in te vullen op https://vzwmakeover.techne.be/inschrijven/
  • Vervolgens wordt er automatisch een email gestuurd met de link naar het deelnameformulier. Deze moet ten laatste 31/05/2022 online ingediend worden om kans te maken op de vzwmakeover 2022.
  • Alle deelnemers die het volledige deelnameformulier tijdig hebben ingevuld, worden door de juryleden in aanmerking genomen als potentiële finalisten. De jury, bestaande uit Walter Van Hecke, zaakvoerder van Techne, en de hoofdsponsors, zullen 3 finalisten kiezen in juni 2022. De finalisten worden op deze website, via mail en de Facebook groep bekendgemaakt.
  • Via de website https://vzwmakeover.techne.be zal het brede publiek hun stem kunnen uitbrengen voor een van de 3 finalisten. Dit zal gecommuniceerd worden via de officiële vzw makeover kanalen, maar ook de finalisten zelf mogen hiervoor actief promotie maken. 31 augustus 2022 om middernacht worden de stemmen geteld. De vzw met de meeste stemmen wint de vzw makeover met de producten en diensten zoals beschreven op https://vzwmakeover.techne.be/

Van april tot mei 2022 zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden door Techne en de sponsors. Deze online infosessies en workshops zullen aangekondigd worden op https://vzwmakeover.techne.be/webinar/. Deelname aan deze webinars is gratis en vrijblijvend. De jury zal echter wel letten op de deelname van de inzenders aan deze activiteiten, omdat de jury op zoek is naar actieve inzenders. Deelname aan deze activiteiten en aan de site in het algemeen kan de inzenders helpen bonuspunten te winnen (zie hieronder).

Inzendingen worden aanvaard tot 31/05/2022. Onvolledige of niet-conforme inzendingen zullen worden gediskwalificeerd. Beperking tot één (1) inzending per organisatie. Techne, de sponsors en elk van hun respectieve moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, verkoopvertegenwoordigers, agentschappen, detailhandelaren, groothandelaren, distributeurs en promotie- en andere verkopersagentschappen die bij deze wedstrijd betrokken zijn, zijn niet verantwoordelijk voor verloren, te laat of verkeerd geadresseerde inzendingen. Als voorwaarde voor deelname stemt de deelnemer ermee in alle rechten en belangen in de vragenlijst over te dragen aan de sponsors en elk van hun moederbedrijven en dochterondernemingen. Een ingevulde overeenkomst voor het overdragen/licentiëren van alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten kan vereist zijn als voorwaarde om te worden uitgeroepen tot halve finalist, finalist en/of winnaar van de hoofdprijs, anders vervalt de prijs en wordt een andere prijswinnaar gekozen. De winnaar van de vzw makeover moet in staat en bereid zijn om deel te nemen aan optredens, enz. als Techne daarom vraagt en als hij/zij dat niet kan, moet hij/zij niet meedoen.

AANVULLENDE CRITERIA VOOR DE INSCHRIJVING: Op het moment van de inschrijving moet de vzw die de vzw makeover wil winnen met minstens 10 mensen samenwerken (VTE’s en/of vrijwilligers). Geen enkele site buiten België zal in aanmerking worden genomen voor de wedstrijd. De inzending moet een originele creatie zijn van de deelnemer en mag geen materiaal bevatten waarop copyright of een handelsmerk rust. Inzendingen waarvoor licenties of gebruiksrechten van derden nodig zijn, komen niet in aanmerking. Inzendingen mogen niet lasterlijk zijn of inbreuk maken op de rechten of privacy van een persoon, levend of overleden, of anderszins inbreuk maken op de persoonlijke, eigendoms- of intellectuele rechten van een derde partij. Inzendingen die, naar eigen inzicht van de jury, vulgariteit of aanstootgevende inhoud bevatten, inclusief maar niet beperkt tot inhoud waarin mensen of bedrijven worden belasterd, verkeerd worden voorgesteld of in diskrediet worden gebracht, worden gediskwalificeerd. Inzendingen die niet aan de genoemde criteria voldoen, of inzendingen die (naar het oordeel van de jury) technisch gezien wel aan de genoemde criteria voldoen, maar niet de bedoeling en de geest van de bepalingen met betrekking tot deelname weerspiegelen, komen niet in aanmerking.

GESCHIKTHEID: Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn, over een geldig e-mailadres beschikken, een geldig ondernemingsnummer in België hebben en een legale inwoner van België zijn op het moment van deelname. Werknemers van de Sponsors en elk van hun respectievelijke moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, verkoopvertegenwoordigers, agentschappen, detailhandelaars, groothandelaars, distributeurs, en promotionele en andere verkopersagentschappen die betrokken zijn bij de promotie komen NIET in aanmerking; noch de directe familieleden (ouder, echtgenoot, kind, broer of zus) van dergelijke werknemers, noch de leden van het directe huishouden van dergelijke werknemers, al dan niet verwant. De wedstrijd is onderhevig aan alle federale, regionale en lokale wetten en regels. 

SELECTIE VAN DE 3 FINALISTEN: Dit is geen kansspel. De kans om te winnen hangt af van het aantal en de kwaliteit van de ontvangen inzendingen. Inzendingen worden gescreend en beoordeeld naarmate ze worden ontvangen. De inzendingen bestaan uit een vragenlijst rond 3 pijlers: productiviteit, connectiviteit en veiligheid. We polsen naar de huidige situatie van de deelnemers binnen deze pijlers én hun visie om dankzij technologie de sociale impact van hun organisatie te vergroten. De jury zal maximaal drie (3) finalisten selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de actieperiode zijn ontvangen. De jurering van de halve finalisten zal ten laatste 30 juni 2022 worden afgerond. Het jurypanel bestaat uit Walter van Hecke, zaakvoerder bij Techne en marketing- en/of public relationsvertegenwoordigers van de hoofdsponsors.

Alle inzendingen worden beoordeeld op een schaal van 100 punten + een optionele schaal van 10 bonuspunten, en wel als volgt:

  • Maximaal 40 punten voor de kwaliteit van de zelfanalyse door de kandidaat van zijn ICT-behoeften aan de hand van de zelftestvragen
  • Maximaal 40 punten voor de creatieve en positieve antwoorden die de kandidaat geeft op de open vragen (bijv.: de beschrijving van hoe een makeover met efficiëntere technologie de organisatie zou helpen om een grotere sociale impact te creëren).
  • Maximaal 20 punten voor geschiktheid voor de hoofdsponsors
  • Optioneel – Maximaal 10 bonuspunten voor de deelname aan activiteiten die via de site worden georganiseerd (workshops, infosessies). 

De inzendingen met de hoogste puntentotalen zullen worden geselecteerd als de drie (3) finalisten, onder voorbehoud van bevestiging van geschiktheid en op voorwaarde dat elke inzending kan worden geëlimineerd, ongeacht het puntentotaal, naar eigen goeddunken van de jury of de sponsor (i) als deze niet consistent is met de reputatie van de sponsor op de markt, met inbegrip van zijn reputatie op het gebied van kwaliteit en integriteit, (ii) als het niet overeenkomt met de doelstellingen van de actie, (iii) als de taal van de inzending niet geschikt is voor alle leeftijden of (iv) als de inzending zo gebrekkig is in grammatica, spelling, zinsbouw of inhoud dat het onduidelijk of ongepast is. In het geval van gelijke punten zullen de juryleden de gelijke inzendingen opnieuw bekijken en als finalisten de inzendingen kiezen die het best aan alle criteria als geheel voldoen. 

Begin juli 2022 worden de drie (3) finalisten telefonisch op de hoogte gebracht. Als de winnaar niet beschikbaar is en er een bericht wordt achtergelaten, moet de potentiële halve finalist binnen 48 uur na de kennisgeving terugbellen om de prijs te accepteren. Als het telefoontje niet binnen 48 uur wordt beantwoord, kan de organisator verklaren dat de prijs verbeurd is en kan een andere winnaar worden gekozen. Invullen van een Bewijs van Toelaatbaarheid, Publiciteitsvrijwaring, Wederzijds Aansprakelijkheidsvrijwaring en vereiste fiscale documenten binnen zes (6) kalenderdagen na de eerste poging tot kennisgeving van de prijs, anders kan de organisator de prijs verbeurd verklaren en kan een andere finalist worden gekozen.

De lijst van deze drie (3) finalisten zal in juli 2022 op de website https://vzwmakeover.techne.be worden gepubliceerd, zodat online bezoekers kunnen stemmen op de kandidaat van hun keuze. Details hieronder.

ONLINE STEMMEN OM DE WINNAAR VAN DE VZW MAKEOVER TE BEPALEN: De profielen van de drie (3) finalisten worden tussen in juli 2022 op https://vzwmakeover.techne.be geplaatst om door de bezoekers van de website te worden gestemd. Het totaal aantal stemmen zal bepalen wie de winnaar is. De winnaar is de finalist die 31 augustus 2022 om middernacht het hoogste aantal unieke online stemmen heeft verzameld. Er is geen limiet aan het aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, maar er is slechts één stem per unieke bezoeker toegestaan. Op basis van de puntenstand aan het einde van de stemming zal de winnaar begin september 2022 worden bekendgemaakt en online worden gepost op https://vzwmakeover.techne.be. Bij een gelijk aantal punten worden de betrokken inzendingen opnieuw beoordeeld door Walter van Hecke, zaakvoerder van Techne, die de beslissende stem uitbrengt en de inzendingen beoordeelt aan de hand van dezelfde beoordelingscriteria als gebruikt voor het bepalen van de finalisten. De winnaar van de hoofdprijs wordt bekendgemaakt tijdens een live of online event in september 2022. 

IMPLEMENTATIE: De winnaar van de vzw makeover heeft recht op het prijzenpakket zoals beschreven op https://vzwmakeover.techne.be, bestaande uit producten en diensten van de verschillende sponsors. Het deelnameformulier van de winnende vzw zal gedeeld worden met de sponsors opdat zij een geschikt voorstel kunnen uitwerken binnen het sponsorpakket waartoe zij zich geëngageerd hebben. Vervolgens zullen zij de diensten en/of producten aanleveren en implementeren in overeenstemming met het gekozen sponsorpakket. 

Alle garanties en waarborgen zijn onderworpen aan de voorwaarden van de fabrikant en/of dienstverleners, en winnaars stemmen ermee in om zich uitsluitend tot deze fabrikanten en/of dienstverleners te wenden voor eventuele garantie- of waarborgclaims. Prijzen zijn niet overdraagbaar en geen vervanging of equivalent in geld is toegestaan, behalve naar eigen goeddunken van de sponsor. De sponsor behoudt zich het recht voor om prijzen te vervangen door prijzen met dezelfde geschatte winkelwaarde. De prijs bestaat alleen uit artikelen die specifiek zijn vermeld als onderdeel van de prijs. Alle kosten en uitgaven die niet hierin zijn vermeld, in verband met een prijs, met inbegrip van maar niet beperkt tot levering, installatie, service activeringskosten en andere kosten die voortvloeien uit het accepteren van de prijs, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar. Hiervoor zal echter steeds vooraf een vrijblijvend prijsvoorstel worden gemaakt.

OVERDRACHT VAN RECHTEN: Door deel te nemen erkent en stemt de deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat de sponsors en de door hen aangewezen personen zich het recht voorbehouden om de inhoud van de antwoorden op het deelnameformulier in alle media, inclusief online, te publiceren, met of zonder vermelding van de naam en voornaam van de deelnemer; inzendingen die dit recht trachten te beperken, worden niet in aanmerking genomen. Alle inzendingen worden eigendom van Techne en Techne behoudt alle auteursrechten, eigendomsrechten, aanspraken en rechten daarop. De indiening van een inzending door een deelnemer houdt in dat de Sponsors en de door hen aangewezen personen toestemming krijgen om de naam van de deelnemer, antwoorden en ander materiaal dat in de inzending is verstrekt, te gebruiken voor welk doel dan ook, zonder vergoeding.

Door deel te nemen, erkent de deelnemer uitdrukkelijk en stemt ermee in dat de sponsors en elk van hun respectieve moederbedrijven, filialen, dochterondernemingen, servicebureaus, onafhankelijke contractanten, en de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van een van de bovengenoemde organisaties zich het recht voorbehouden om contact op te nemen met de deelnemer om commerciële en promotionele voorstellen te bespreken. Dit contact kan plaatsvinden per telefoon, e-mail of direct mailing.

ONLINE REGISTRATIE: Indien om welke reden dan ook de wedstrijd, inclusief het online gedeelte, niet kan verlopen zoals gepland, inclusief onderbrekingen veroorzaakt door computervirussen, bugs, manipulatie, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storingen of enige andere oorzaak die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit, correct verloop of bedoeld spel van de wedstrijd corrumpeert, beïnvloedt of in gevaar brengt, behouden de organisator en sponsors zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Wedstrijd te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten, met de keuze van een passende alternatieve methode voor het toekennen van prijzen. 

De Sponsors zijn niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of transmissie, communicatiefouten, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of wijziging van, inzendingen, met inbegrip van een foutieve weergave van de kwalificatie voor een prijs. De Sponsors zijn niet verantwoordelijk voor enig probleem of technische storing van een telefoonnetwerk of lijnen, computer online systemen, servers of provider, computerapparatuur, software, het niet ontvangen van een e-mail of inzending door de Sponsor als gevolg van een technisch probleem of verkeer, congestie op het internet of op een website, of een combinatie daarvan, met inbegrip van enig letsel of schade aan de computer van de deelnemer of een andere persoon, gerelateerd aan of resulterend uit deelname of het downloaden van materiaal in deze Wedstrijd. 

WAARSCHUWING: ELKE POGING DOOR ENIG PERSOON OM OPZETTELIJK EEN WEBSITE TE BESCHADIGEN OF DE RECHTMATIGE WERKING VAN DEZE WEDSTRIJD TE ONDERMIJNEN, IS EEN SCHENDING VAN DE STRAF- EN CIVIELRECHTELIJKE WETTEN EN INDIEN EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDEN DE SPONSORS ZICH HET RECHT VOOR OM VAN ENIG DERGELIJK PERSOON SCHADEVERGOEDING TE EISEN VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT. Deelnames of stemmen die zijn gegenereerd door middel van een script, macro of andere mechanische of geautomatiseerde middelen komen niet in aanmerking en zullen worden gediskwalificeerd. In het geval van een geschil over de identiteit of geschiktheid van een winnaar op basis van een e-mailadres en/of ondernemingsnummer, zal de winnende inzending worden aangegeven door de “bevoegde rekeninghouder” van het e-mailadres dat bij de inzending werd opgegeven. De “Bevoegde accounthouder” is de persoon aan wie de toepasselijke internetserviceprovider of een andere organisatie, zoals een bedrijf, de e-mailadressen heeft toegewezen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingediende e-mailadres.

VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Door deel te nemen stemt de deelnemer ermee in de regels van deze wedstrijd te aanvaarden en na te leven, en stemt hij ermee in dat elk geschil met betrekking tot het verloop van deze wedstrijd, de interpretatie van de regels of de toekenning van de prijs, zal worden beslecht door de organisator en sponsors, wiens beslissing bindend en definitief zal zijn. Door deel te nemen, stemt de deelnemer ermee in de sponsors en elk van hun respectievelijke moederbedrijven, filialen, dochterondernemingen, servicebureaus, onafhankelijke contractanten, en de functionarissen, directeurs, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van elk van de bovenvermelde organisaties vrij te stellen en te vrijwaren van enig letsel, verlies of schade aan personen, met inbegrip van overlijden of materiële schade die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het aanvaarden, gebruiken of misbruiken van een prijs, deelname aan enige Wedstrijd-gerelateerde activiteit, of deelname aan de Wedstrijd. De Sponsors zijn niet verantwoordelijk voor eventuele typografische of andere fouten in het drukken van deze aanbieding, in het beheer van de Wedstrijd of in de aankondiging van de prijzen, met inbegrip van dergelijke fouten die een foutieve indicatie kunnen geven dat een prijs gewonnen werd. In het geval dat de Sponsors verhinderd worden om door te gaan met deze Prijsvraag of de integriteit en/of haalbaarheid van de Prijsvraag ondermijnd wordt door enige gebeurtenis, inclusief maar niet beperkt tot brand, overstroming, epidemie, aardbeving, explosie, arbeidsconflict of staking, daad van God of publieke vijand, satelliet- of apparatuurstoring, rellen of burgerlijke onlusten, oorlog (verklaard of niet verklaard), terroristische dreiging of activiteit, of enige federale, regionale of lokale wet, bevel of verordening van de overheid, bevel van een rechtbank of rechtsgebied, of andere oorzaak die redelijkerwijs niet binnen de controle van de Sponsor ligt (elk een “Overmacht” gebeurtenis), zullen de Sponsors het recht hebben, naar eigen goeddunken, om de Wedstrijd in te korten, te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of verdere verplichting. Indien de Sponsors, naar eigen goeddunken, verkiezen om de Wedstrijd in te korten als gevolg van een geval van overmacht, behouden de Sponsors zich het recht voor, maar hebben zij geen enkele verplichting, om de prijs toe te kennen uit alle geldige en in aanmerking komende inzendingen die ontvangen werden tot op het moment van dit geval van overmacht. Alle inzendingen zijn eigendom van de Sponsors en kunnen niet worden teruggestuurd.